Specjalnie dla "Kuriera Wileńskiego" 28.09.2002 r.

 

 

I Miźdzynarodowa Konferencja Polonijna "Polska-Polonia - wzajemne oczekiwania" 19- 21.09.2002

Nowe mylenie o Polonii jako NGO

 

MA£GORZATA BOS - KARCZEWSKA

 

 

Przybycie nas "Polonusów" z Zachodniej i Wschodniej Europy oraz Australii do Szczecina sta³o pod bardzo waænym has³em konferencji "Polska-Polonia - wzajemne oczekiwania". Niestety, konferencja w Szczecinie obnaæy³a po raz kolejny go³± prawdź: na wzajemny dialog jest jeszcze za wczenie.

 

Choę minister SZ Cimoszewicz, nota bene honorowy patron konferencji, zapewnia³ uczestników konferencji æe "chcemy to wszystko robię w dialogu z Poloni±. Dlatego teæ bździemy wys³uchiwaę kaædego g³osu z wielk± uwag±, takæe krytycznego." Po wyg³oszeniu przemówienia minister kontynuowa³ ci±g dalszy przepe³nionego programu jednodniowego pobytu w Szczecinie. Bardzo trafnie uj±³ to "Kurier Szczeciński" (20.09.2002) w artykule pt. "Polonii monolog o... dialogu".

 

W wyst±pieniu minister Cimoszewicz teæ podkreli³, æe rz±d liczy na zaangaæowanie siź rodowisk Polonii w kampaniź na rzecz wst±pienia Polski do Unii Europejskiej. A to by³ w³anie przedmiot mojego wyst±pienia.

 

W referacie pt. "Polska, Polonia a UE - widziane z Holandii" odpowiadaj±c na pytanie czy Polonia moæe odegraę rolź w tym waænym procesie, stara³am siź przedstawię nowe spojrzenie i podsun±ę nowe rozwi±zania, o które wczeniej apelowa³ minister. Pytanie brzmia³o jak i z kim Polonia w krajach UE moæe pomóc Polsce w akcesji do Unii (a nie chodzi nam tylko o podejcie ad hoc, czyli na okazjź kampanii na rzecz referendum akcesyjnego, ale o szerzej pojźt± pomoc).

 

"Polonia ma rolź do spe³nienia. Jest nas w krajach UE kilka milionów rodaków. Æaden inny kraj kandydat na cz³onka UE nie ma tak komfortowej sytuacji. Polska moæe dysponowaę naszym kapita³em wiedzy tzw. <<human capital>>. To my Polacy w UE wiemy jak dzia³a Unia, jak dzia³a gmina czy NGO w kraju unijnym. Ten kapita³ wiedzy moæemy przekazaę Polsce".

 

Podkreli³am teæ, æe role unijnej Polonii nie naleæy przeceniaę, a raczej postrzegaę jako katalizator zmian i przyspieszacz pewnych procesów.

 

A czy Polska to wykorzysta? To zaleæy od niej samej i jej obywateli. Do tego trzeba zidentyfikowaę partnerów do dialogu i wspó³pracy w kraju. Moim zdaniem w³aciwym partnerem do dialogu z organizacjami polonijnymi nie jest rz±d jako taki, ale organizacje pozarz±dowe w kraju. Wynika to z prostego faktu, æe organizacje polonijne czy Polaków poza krajem s± w³anie takimi NGO. Potrzebujemy prawdziwych partnerów, z którymi ³±czy nas wspólnota interesów i celów, dobra ogólnego czyli obywatelskiego.

 

Dwa dni pó¼niej w Warszawie z okazji III Forum Inicjatyw Pozarz±dowych "Gazeta Wyborcza" pisa³a o kiepskim stanie spo³eczeństwa obywatelskiego w kraju. "Blisko po³owa z zarejestrowanych w Polsce organizacji pozarz±dowych przesta³a dzia³aę. Powodem jest brak pieniźdzy, zniechźcenie ludzi i lekcewaæenie ze strony w³adz". I tu znalaz³am odpowied¼, dlaczego dialog na szczeblu NGO’s z Poloni± jest tak trudno nawi±zaę i na razie ogranicza siź on do wypowiedzi ministra.

 

Konferencja zakończona zosta³a wystosowaniem deklaracji - listu do ministra SZ W³odzimierza Cimoszewicza od uczestników konferencji. Inicjatorem listu byl Walery Choroszewski z Londynu.

G³ówny organizator konferencji prof. dr hab. Jacek Leoński, dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego moæe byę równieæ zadowolony: uczestnicy z 11 krajów pozostawili 58 referatów, materia³ów konferencyjnych. Powo³ano teæ sta³y sekretariat konferencji, a zdobyte dowiadczenie szczecińska uczelnia wykorzystaę chce na rzecz tam powstaj±cego Instytutu Polonijnego. Instytutu, który zajmowa³by siź wspó³czesnymi problemami Polaków æyj±cych na Wschodzie i Zachodzie. Brawo szczecińskie rodowisko akademickie!

 

Konferencja juæ przynosi pierwsze owoce w postaci wspó³pracy Polonii Wschodniej i Zachodniej, czego najlepszym dowodem tego jest ten artyku³: inicjatywa mieszkanek Hagi i Wilna.

 

Drs Ma³gorzata Bos-Karczewska

Haga, 26.09.2002 r.

 

Autorka jest ekonomist± i dziennikarzem, mieszkaj±cym do 1980 roku w Holandii. Wspó³pracuje z "Unia & Polska- niezaleænym magazynem europejskim" (W-wa). Do wrzenia 2001 roku korespondent "Rzeczpospolitej" w Hadze. Od 2000 roku przewodnicz±ca STEP - Stowarzyszenia Ekspertów Polskich w Holandii (www.polonia.nl).

 

 

Artyku³ siź ukaza³ w "Kurierze Wileńskim" z dnia 28 wrzenia 2002 roku na stronie OPINIE.

 

2002.09.30 Nasza Polonia